Kişisel Verilerin Korunması

DJ AUTO OTOMOTİV YEDEK PARÇALARI TİCARET A.Ş.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCAGENEL AYDINLATMA METNİ- v2- revizyon tarihi: 08.11.2021

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

DJ Auto Otomotiv Yedek Parçaları Ticaret A.Ş. (“DJ Auto” veya “Şirketimiz”) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizin korunması, bilgilerinizin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususlarına azami özen ve hassasiyet göstermekteyiz. Şirketimizin açık adresi Varyap Meridian Business Barbaros Mh. Mor Sümbül Sk. I-Blok No:1 K:9 D:121 34746 Ataşehir, İstanbul’dur. Şirketimiz 688679 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olup, internet sitesi www.dj-auto.com.tr’ dir. Şirketimiz’in MERSİS numarası 0302048747600012’dur.

Bu çerçevede, DJ Auto olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan veya bunlardan faydalanmak üzere Şirketimiz ile temasa geçen kişiler, tedarikçilerimiz bayi çalışanlarımız dahil olmak üzere, Şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak, en iyi şekilde ve azami özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” veya “KVKK”) 10. maddesinde öngörülen yükümlülüğümüz çerçevesinde hazırlamış olduğumuz bu aydınlatma metni ile, sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile, yine Kanun kapsamında sahip olduğunuz hak ve özgürlükler konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu metinde yer alan başlıklardan herhangi biri konusunda daha detaylı bilgi edinmek istemeniz halinde, aşağıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

DJ Auto tarafından işlenen kişisel verileriniz ve işlenme amaçları, Şirketimiz ile olan ilişkiniz ve faydalanmakta olduğunuz ürün ve hizmetler veya yürütülen ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Her bir işleme amacı ile ilgili olarak, ilgili süreç içerisinde verileriniz temin edilmeden önce Kanun’a uygun olarak gerekli ve detaylı aydınlatma yapılmaktadır.

DJ Auto’dan ürün veya hizmet satın alan tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşterilerimizin çalışanı/ortağı/yetkilisi/irtibat kişisi olduğunuz takdirde, bizimle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız;

Kimlik bilgileriniz; İletişim bilgileriniz; Finans bilgileriniz; İşlem güvenliği verileriniz; Fiziksel mekan güvenliği verileriniz; Hukuki işlem verileriniz; Risk Yönetimi verileriniz; Müşteri işlem verileriniz; Pazarlama verileriniz. Ayrıca özel nitelikli kişisel verilerinizden olan kimlik ve/veya ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilen ( eğer temin ettiyseniz) din ve kan grubu bilgileriniz,

DJ Auto bayi çalışanı/ortağı/yetkilisi/irtibat kişisi olduğunuz takdirde, bizimle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız;

Kimlik bilgileriniz; İletişim bilgileriniz; Finans bilgileriniz; İşlem güvenliği verileriniz; Fiziksel mekan güvenliği verileriniz; Hukuki işlem verileriniz; Risk Yönetimi verilerinizAyrıca özel nitelikli kişisel verilerinizden olan kimlik ve/veya ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilen (eğer temin ettiyseniz) din ve kan grubu bilgileriniz,

DJ Auto tedarikçi çalışanı/ortağı/yetkilisi/irtibat kişisi olduğunuz takdirde, bizimle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız;

Kimlik bilgileriniz; İletişim bilgileriniz; Finans bilgileriniz; İşlem güvenliği verileriniz; Fiziksel mekan güvenliği verileriniz; Hukuki işlem verileriniz; Risk Yönetimi verileriniz. Ayrıca özel nitelikli kişisel verilerinizden olan kimlik ve/veya ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilen (eğer temin ettiyseniz) din ve kan grubu bilgileriniz,

Kişisel verileriniz, tabi olduğumuz KVKK başta olmak üzere, diğer tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve yalnızca bu amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir:

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Finans ve Muhasebe işlerinin yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi; İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Mal /Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi; Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini; Ürün ve hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini; Yetkili Kişi Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Şirketimiz’i ziyaret etmeniz halinde ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve fiziksel mekan güvenliğinin temini; Şirketimiz’in ağ ve internet bağlantılarından faydalanmanız durumunda bu yetkilendirmelerin yapılması, bilgi güvenliğine yönelik politikaların işletilmesi ve başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmeleri ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarlar Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile öngörülenler olmak üzere yasal yükümlülüklerimizin hayata geçirilmesi;

Şirketimiz’in anlaşmalı bayisi olmak istemeniz halinde, anlaşmalı bayi sözleşmesinin kurulabilmesi için gerekli araştırmaların ve değerlendirmelerin yapılması, sözleşmenin oluşturulması ve ifası; Bayi sözleşmesi kapsamındaki süreçlerin yürütülebilmesi için sistem ve uygulamaların kurulması, kullanıcılarının tanımlanması, sistemsel yetkilerin oluşturulması ve yönetilmesi; Bayi sözleşmesi çerçevesindeki uygulamalar ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi;Dış hizmet alımı ve/veya mal veya hizmet tedariki kapsamında gerekli işlemlerin yürütülmesi, tekliflerin alınması, sözleşmelerin kurulması ve ifası ile ilgili temin, tedarik ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi; Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla, aktarılmalarını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla, KVKK başta olmak üzere, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ve gerekli her türlü teknik ve idari önlemler alınmak kaydıyla, aşağıda belirtilen kategoriler kapsamında yine aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

a) Çalışanlarımıza ve Aday Çalışanlarımıza İlişkin Verilerin Aktarılması

Çalışanlarımıza ve aday çalışanlarımıza ilişkin veriler işleme amacıyla sınırlı olarak aşağıda belirtilen kurumlar ile paylaşılabilmektedir:

 • Çalışanların maaş, ücret, izin ve benzeri bilgilerini içeren bordro oluşturma süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla bu hizmeti sunan anlaşmalı hizmet tedarikçisi,
 • Maaş ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi ve diğer olanakların sağlanabilmesi amacıyla anlaşmalı banka,
 • Çalışanlara yönelik yan hakların ve menfaatlerin çalışanlara sunulabilmesi amacıyla ilgili iş ortaklarımız, anlaşmalı sigorta şirketleri
 • Şirket aracı sağlanan personel için gerekli kayıtların oluşturulabilmesi amacıyla ilgili araç kiralama şirketi,
 • Ofis alanına ve yetkili olduğu olanlara gerekli erişim yetkilerinin sağlanması ve güvenlik hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ofisimizin kayıtlı adresinin yer aldığı binanın yönetimi ve yetkilendirilmiş güvenlik birimleri,
 • Yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde çalışanlara iş yeri hekimi hizmeti sunulabilmesi için anlaşmalı iş yeri hekimi,
 • Şirketin ticari faaliyetlerini yürütebilmesi ve/veya yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla yetkili kurum, kuruluş ve hizmet sağlayıcıların sunduğu çevrim içi portal, sunucu, uygulama ve benzeri alanlara erişim sağlanabilmesi için bu kurum ve kuruluşlar,
 • Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik harici eğitimler sunulması, konferans ve seminerlerden faydalanılması durumunda bu hizmetleri veren kişi, kurum ve kuruluşlar,
 • Görev ve sorumlulukları çerçevesinde yürütecekleri ticari faaliyetler kapsamında yetkili olduklarının duyurulması amacıyla anlaşmalı satıcılarımız ve iş ortaklarımız,
 • Şirketimiz’in düzenleyebileceği her türlü etkinlik ve organizasyonlarda, bu organizasyonlara katılmayı tercih etmeniz halinde, gerekli seyahat ve konaklama hizmetlerinin organize edilebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar,
 • Şirketimiz’i denetlemeye ve bilgi talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlar, denetçiler
 • Adli/idari soruşturmalar, ihtilaflar veya hukuken gerekli olan diğer durumlar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlar.

b) Bayilerimize ve Tedarikçilerimize İlişkin Verilerin Aktarılması

Tedarikçilerimize ilişkin veriler işleme amacıyla sınırlı olarak aşağıda belirtilen kurumlar ile paylaşılabilmektedir:

 • Ticari faaliyetler kapsamında gerekli ödeme ve tahsilat işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla anlaşmalı bankalar,
 • Yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ve yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili sair resmi kurum ve kuruluşlar,
 • Şirketimiz’i denetlemeye ve bilgi talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlar,
 • Adli/idari soruşturmalar veya ihtilaflar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlar,
 • Teknik zorunluluklar çerçevesinde internet sitemiz ve benzeri teknolojik altyapılarımızın işletilmesinden sorumlu olan tedarikçilerimiz,
 • Gerekli olan durumlarda tarafınıza bilgi, belge, yazışma ve benzeri bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ve Türkiye Noterler Birliği (TNB),
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olabilecek durumlarda ilgili diğer yetkili kurum ve kuruluşlar.

c) Ziyaretçilerimiz ve Diğer Kişiler

Şirketimiz’i bizzat ziyaret eden veya internet sitemizi ve uygulamalarımızı kullanan kişilere ilişkin veriler işleme amacıyla sınırlı olarak aşağıda belirtilen kurumlar ile paylaşılabilmektedir:

 • Bina giriş çıkış işlemleri, gerekli erişim yetkilerinin sağlanması ve güvenlik hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla kiracısı olduğumuz binanın yönetimi ve yetkilendirilmiş güvenlik birimleri,
 • İnternet sitemizi kullanmanız durumunda, bu alanların işletilmesinden sorumlu olan kurumlar,
 • Yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde bu bilgileri sunmamız gereken yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
 • Şirketimiz’i denetlemeye ve bilgi talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlar,
 • Adli soruşturmalar veya ihtilaflar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlar.İnternet sitemize ilişkin çerez politikasına https://dj-auto.com.tr/tr/hakkimizda/cerez-cookie-politikasi adresinden ulaşabilirsiniz.

4. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda gerekli faaliyet ve süreçlerin yürütebilmesi gerekçesiyle, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Yukarıdaki hukuki sebepler kapsamında kişisel verileriniz otomatik veya otomatik olmayan yollarla her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, Şirketimizi ziyaret ederek, şahsen yaptığınız beyan ve paylaşımlar, iş ortaklarımız, anlaşmalı satıcılarımız, internet sitemiz, çerezler, üzerinden gerçekleştirdiğiniz bilgi paylaşımları, başvurular ve/veya ziyaretler, e-posta, telefon, faks, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığınız iletişimler, kapsamında ihtiyaç duyulabilen diğer kanallar, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar, şirketimizi ziyaret etmeniz durumunda ofisimizin kayıtlı adresinin yer aldığı binanın yönetiminden alınabilen yazılı, görüntülü veya elektronik kayıtlar ile sair iletişim kanalları aracılığıyla toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme,
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve ile ilgili başvuru ve taleplerinizi www.dj-auto.com.tr internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

 • Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte “ Varyap Meridian Business Barbaros Mh. Mor Sümbül Sk. I-Blok No:1 K:9 D:121 34746 Ataşehir, İstanbul” adresinde Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz,
 • Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz,
 • Başvuru formunu Şirketimizin djauto@hs02.kep.tr Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine gönderebilirsiniz,
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimizin kisiselveri@dj-auto.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz,
 • Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden kisiselveri@dj-auto.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz, veya
 • Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.